yeshiva.ru - книга шмейс - беседы  

[ б р е й ш и с ]     [ ш м е й с ]     [ в а и к р о ]     [ б а м и д б а р ]     [ д в о р и м ]
...................................................................................................................................................
шмейс:
   беседа 1
   пниней 1

ваэра:
   беседа 1
   пниней 1
   пниней 2

бо:
   беседа 1

бешалах:
   беседа 1
   пниней 1

итро:
   беседа 1
   пниней 1

мишпатим:
   беседа 1

трума:
   беседа 1
   пниней 1
   пниней 2
   пниней 3

тэцавэ:
   беседа 1
   пниней 1
   пниней 2
   пниней 3

тиса:
   беседа 1
   пниней 1
   пниней 2

ваякгель:
   беседа 1
   пниней 1
   пниней 2
   пниней 3

пкудей:
   беседа 1


...................................................................................................................................................
[ б р е й ш и с ]     [ ш м е й с ]     [ в а и к р о ]     [ б а м и д б а р ]     [ д в о р и м ]

  ^ наверх